top of page

הקול הקורא ליוזמות חינוכיות מוסדיות הוא חלק מתכנית שנתית מרכזית בשדה החינוך העירוני. המבוסס על התפיסה שמנהלי מוסדות החינוך וצוותי החינוך  הם סוכני השינוי ומעצבי החינוך המשמעותיים ביותר בעיר.

אנו רואות בקול קורא זה הזדמנות פז ליישום התפיסה העירונית המקדמת חיבור  בין אדם ומ.ד.ע - מצוינות, דעת, ערכים. בכלל זה, התפתחות מקצועית של צוותי החינוך , פיתוח מיומנויות רגשיות ולימודיות בקרב הלומדים  ויצירת חיבורים משמעותיים בין מגוון שותפי החינוך.

אנו מעוניינות ביוזמות חינוכיות חדשות ורלוונטיות  בעלות תפיסה המחברת בין אדם למ.ד.ע - מצוינות,דעת וערכים או איגום והרחבת תשתיות ליוזמה חינוכית בת-קיימא, מתוך כוונה שהיוזמה תיטמע בתרבות המוסדית  ותמשיך להתפתח בתרבות הרשותית.

על היוזמות להתחבר לתפיסה העירונית ולערכים והעקרונות המפורטים, להתבסס על כוחות פנימיים (ולא רק מיקור חוץ) ועל איגום משאבים פנימיים.  

קוראות לכם.ן

 28.10.22  -  תאריך הגשה ליוזמות מוסדיות 

לוגו.jpg
bottom of page