top of page

כשהגינו את רעיון החיבור בין האדם לבין המדע, ראינו בעיני רוחנו את המטפורה "סולם יעקוב"... רגליו של הרעיון בַּקרקע ויחד עם זאת ראשו בחלום... והסולם מייצג ערכים וּתפיסות עירוניות המובילות לעיצובה של מערכת חינוך בתפיסה של החיבור בין אדם ומדע. נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס ז"ל אמר: "מנהל הוא אדם המנהיג את מה שיש. מנהיג, לעומת זאת, מנהל את מה שדרוש, את מה שחסר". אמירה זאת משמשת נר לרגלנו. בשלב הראשון מיפינו מה כבר קיים במערכת החינוך שלנו. זיהינו מגוון עצום ורב של עשייה חינוכית המקדמת פיתוח מיומנויות לימודיות, רגשיות וחברתיות. ראינו שני יסודות מארגנים בולטים בעשייה החינוכית – אדם לצד מדע. על בסיס זה פיתחנו, בשיתוף פעולה עם שותפי החינוך שלנו, תפיסת החינוך העירונית - החינוך בראש העין מוביל חיבור בין אדם ו מ.ד.ע- מצויינות, דעת, ערכים". טיפוח החיבור בין ומ.ד.ע, להכנת בוגר מערכת החינוך שלנו להתמודדות עם אתגרי המחר כאוריין המאה ה 21 וכאדם שואף מצויינות, אוהב דעת ופועל על פי ערכים מובילים בחברה בה הוא חי. הצבנו לנו מערך ערכי יסוד שילווה אותנו בעשייה החינוכית: כבוד האדם, אחריות ומנהיגות הגדרנו שלושה עקרונות פעולה מרכזיים : בחירה , חינוך מוטה עתיד ושלומות . התפיסה החינוכית תקודם באמצעות יוזמות רשותיות ומוסדיות ובהמשך גם אישיות וקהילתיות. אנו יוצאים כעת למימוש החלום החינוכי שלנו. לטיפוח האדם השלם. להביא כל תלמידה ותלמיד להכרה בִּיכולות האישיות והחברתיות לצד, טיפוח מיומנויות לימודיות הנדרשות במאה ה 21. אנו יוצאים לחבר בין השניים ולבנות חברה טובה יותר.

012_PROCESS_edited.jpg
bottom of page